Факти, Анализи, Коментари
   27 Май 2024
 У нас    Пловдив    Бизнес    Туризъм   
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
МФ: Фискалният резерв към 30 юни е 6,6 млрд. лв.
30 Юли 2014

Размерът на фискалния резерв към 30 юни е 6,6 млрд. лв., в т.ч. 5,9 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,7 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други, съобщиха от Министерството на финансите.

Обхватът на фискалния резерв е променен, като се включват и вземанията от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Постъпилите приходи и помощи по консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2014 г. са в размер на 14 170,1 млн. лв., или 45,7% от годишните разчети за 2014 година. Съпоставено със същия период на миналата година приходите по КФП остават номинално близки (нарастват с 4,3 млн. лв.). Това се дължи в най-голяма степен на базов ефект от постъпили приходи с еднократен характер през първото полугодие на 2013 г. в частта на неданъчните приходи (постъпления от дивидент за държавата от предприятия с държавно участие в капитала и присъдена сума в полза на държавата по арбитражно дело в общ размер на 303 млн. лв.), както и на ефект от променените нормативни срокове за внасяне на дължимите дивиденти от държавни предприятия.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юни възлиза на 11 179,6 млн. лв., което представлява 46,0% от годишните разчети за 2014 година. Съпоставено със същия период на предходната година данъчните постъпления нарастват номинално с 294,3 млн. лева (2,7%).

Приходите в частта на преките данъци са 2 249,1 млн. лв., което е 52,1% от планираните за годината и нарастват с 11,2% спрямо първото полугодие на 2013 г. Най-голямо нарастване при постъпленията за първото полугодие на 2014 г. спрямо същия период на предходната година се отчита основно при ДДФЛ – със 192,4 млн. лв., което е със 17,4% повече от същия период на миналата година. Постъпленията от корпоративни данъци също бележат ръст от 3,8% (34,5 млн. лв.).

Приходите от косвени данъци към края на първото полугодие на 2014 г. са в размер на 5 402,1 млн. лв., което е 42,1% от програмата за годината, в т.ч. от ДДС – 3 486,6 млн. лв., или 42,1%; от акцизи – 1 834,8 млн. лв., или 41,9%; от мита – 70,1 млн. лв., или 51,5 на сто. Съпоставени със същия период на предходната година постъпленията в групата намаляват номинално с 91,7 млн. лв., основно в резултат на по-високите размери възстановен ДДС и акцизи през първото полугодие на 2014 г. в сравнение със същия период на 2013 г., както и на динамиката на потреблението и вноса. За периода януари – юни 2013 г. възстановеният ДДС е в размер на 2 760,7 млн. лв., а за същия период на 2014 г. е възстановен ДДС в размер на 2 831,3 млн. лв. или със 70,6 млн. лв. повече. Нивото на невъзстановения данъчен кредит намалява със 190,0 млн. лв. - от 320,0 млн. лв. към юни 2013 г. на 130,0 млн. лв. към месец юни 2014 година. Стриктното спазване на сроковете за възстановяване на ДДС и акциз продължава и през тази година и цели утвърждаване на държавата като коректен платец и партньор на бизнеса и създаване на нормални условия за растеж и развитие. Също така следва да се отчете и базов ефект от постъпили през февруари 2013 г. стари просрочени задължения в размер на 65 млн. лв., които са с еднократен характер за 2013 г. и правят данните за постъпленията от ДДС за двата периода несъпоставими. Върху постъпленията от ДДС от внос влияние оказва и извършваната планова профилактика на производствени мощности в основен икономически оператор, което отлага част от доставките на суровини за производството и съответно внасянето на дължим ДДС от внос за следващи периоди. Очаква се изоставането при постъпленията от ДДС поради проведената планова профилактика на мощности през първите месеци на годината, което се оценява на около 90 млн. лв., да се компенсира постепенно през следващите месеци.

Постъпленията от други данъци (включително имуществени данъци и други данъци по ЗКПО) са в размер на 491,1 млн. лв., или 54,7% изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 3 037,3 млн. лв., което e 48,4% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 4,5% (131,6 млн. лв.).

Неданъчните приходи и помощите са в размер на 2 990,5 млн. лв. или 44,6% от разчета за годината. Променените срокове за внасяне на дивидента за държавата от предприятията с държавно участие в капитала от една страна и постъпилите еднократни приходи от друга, прави данните в частта на неданъчните приходи несъпоставими за двете години. Постъпленията от неданъчни приходи към 30.06.2014 г. са в размер на 1 824,1 млн. лв., при 2 192,0 млн. лв. към 30.06.2013 година. Отчетеното към края на месец май изоставане спрямо същия период на миналата година в постъпленията от помощи, през юни вече е компенсирано и те бележат ръст спрямо края на първото полугодие на 2013 г. от 7,2%, или са постъпили със 77,9 млн. лв. повече.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 30.06.2014 г. възлизат на 15 165,7 млн. лв., което е 46,7% от годишния разчет. Спрямо юни 2013 г. общо разходите по КФП са нараснали с 993,7 млн. лв. (7,0%), което се дължи основно на ускореното усвояване на средствата по програмите и фондовете на ЕС и на ръст при социалните разходи. Важно е да се отбележи, че разходите по сметките за европейски средства (вкл. националното съфинансиране) нарастват значително - с 48,4% (612,5 млн. лв.) повече спрямо същия период на 2013 г., което е свързано с ускореното усвояване на средствата по европейските програми, докато разходите по националния бюджет нарастват с 3,0% (381,2 млн. лв.) спрямо отчетените за същия период на 2013 година. Разходите по европейските средства (вкл. националното съфинансиране) към края на юни 2014 г. са в размер на 1 877,7 млн. лв., като отчетените за същия период на 2013 г. разходи са в размер на 1 265,2 млн. лева. В структурно отношение разходите за издръжка и лихвените разходи са по-ниски в сравнение със същия период на миналата година, докато ръст се отчита основно при капиталовите разходи, субсидиите за нефинансови предприятия и социалните и здравноосигурителните плащания. Ръстът при социалните разходи се дължи основно на базов ефект от увеличението на пенсиите от 1 април 2013 г., както и на по-високи здравноосигурителни плащания през първите месеци на 2014 г., свързани с разплащане на задължения от предходната година и др. От друга страна ръстът при капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) и субсидиите за нефинансови предприятия е свързан с по-високите плащания по програмите и фондовете на ЕС. Към края на юни 2014 г. капиталовите разходи са в размер на 1 737,7 млн. лв. и нарастват номинално с 30,0% (400,9 млн. лв.) спрямо същия период на предходната година, когато те са били в размер на 1 336,8 млн. лева.

Нелихвените разходи са в размер на 14 364,0 млн. лв., което е представлява 48,2% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към края на първото полугодие на 2014 г. са в размер на 12 626,3 млн. лв. (50,9% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 737,7 млн. лв. (34,8% от разчетите към ЗДБРБ за 2014 г.). Лихвените плащания са в размер на 240,1 млн. лв. (35,8% от планираните за 2014 г.).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена от централния бюджет към 30.06.2014 г., възлиза на 561,7 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа към юни 2014 г. е отрицателно в размер на 995,6 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 556,0 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 439,5 млн. лева. Дефицитът се формира основно от по-високите разходи по европейските програми и фондове, както и от по-високи социални разходи, включително и поради базов ефект от увеличението на пенсиите от 1 април 2013 година. Влияние върху дефицита оказват и временно замразените плащания от ЕК по ОП "Околна среда" и по две оси на ОП "Регионално развитие", където се очаква след отблокиране на плащанията на България да бъдат възстановени сертифицирани разходи в общ размер на 478,3 млн. лева.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30 юни 2014 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория "Актуални публикации"/"Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.


последни в У нас:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2024 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.