Факти, Анализи, Коментари
   22 Юли 2024
 Коментари    Дискусия   
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
Как младите семейства с ипотечен кредит да ползват новите данъчни облекчения
17 Февруари 2010
Отговарящите на изискванията могат да спестят с облекченията около една – две месечни вноски от кредита

С изменение в ЗДДФЛ се прие нова възможност за намаляване на данъчното бреме  за семейства,  закупили  жилището си с ипотечен кредит.  Идеята на законодателя е да облекчи младите семейства в условията на криза при повишени банкови лихви и намалели доходи. Отговарящите на изискванията могат да спестят с облекченията около една – две  месечни вноски от  кредита. Но има и много недоволни – всички, които не попадат в групата на ползващите облекченията. Това са  двойките, които живеят на семейни начала, самотните родители,  семействата,  в които и двамата съпрузи са заети в собственото им  ЕТ. Комисията за защита от дискриминация бе сезирана, за да прецени дали е налице неравнопоставеност по признаците възраст и семейно положение.

Темата за  облекченията събуди голям обществен интерес и очерта редица казуси и полемики относно това кой и как може да се възползва от облекченията.  Указанията на ИД на НАП от 29.01.2010 г. внесоха светлина относно тълкуването на някои понятия,  изисквания и документи, свързани с облекченията.

Кой може да се възползва от облекчението? Накратко, всяко младо семейство, което отговаря на следните две условия:

1. Да има официален брак, който през годината на ползване на облекчението /2009 година/  да не е разтрогнат. 
2. Към датата на подписване на договора за кредит поне един от съпрузите да не е навършил 35 години.

За кои ипотечни кредити се отнася облекчението?

Ипотечният кредит да е теглен с цел закупуване на жилище – това е идеята на законодателя. Но същевременно закупеното жилище трябва да е ипотекирано за обезпечение по кредита, е  становището на на НАП, тълкувайки текста от чл.22а от ЗДДФЛ „... ипотекираното жилище е единствено за семейството през данъчната година” като задължително условие за ползване на облекчение.

Кога семейството не може да се възползва от облекчението?

Няма да се възползвате от облекчението, когато:
• Вместо закупуваното жилище е ипотекиран друг имот. Има немалко такива случаи, във връзка с изискванията на банките по отношение на приемливите за тях обезпечения: степен на завършеност, ако е все още в строеж; размер на пазарна оценка спрямо кредита и други причини, които са принудили кредитопучателите да ипотекират други техни или на трети лица;
• Семейството е строило своя дом с помощта на кредити;
• Договорът за заем не е подписан от семейството в качеството на кредитоискатели, а това са направили техни роднини или въобще трети лица ( чл. 22а. ЗДДФЛ.... „договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак”). ;
• Семейството ви е притежавало идеални части или цели жилищни имоти дори за един ден от 2009 година. Жилищни имоти са апратмент, къща, вила, или по общо - имот, който служи за задоволяване на жилищни нужди.  Семейството включва както двамата съпрузи, така и техните непълнолетни, несемейни деца.
Притежавани нежилищни имоти (магазин, офис, помещение със стопанско предназначение) не ви лишават от данъчните облекчения.

Ако целта на кредита  е била  ремонт, или текущи нужди, лихвите не могат да се ползват за намаляване данъка. 

Съвет: Погледнете в договора за кредит, дали общата сума на заема не е разделен на две или повече части с различна цел, особено в случаите, в които част от сумата на кредита не е била преведена на продавачите по банков път.

Пример: Обща сума на ипотечния кредит 120 000 лева, от които:
- 80 000 лева са за покупка;
- 30 000 лева – за ремонт;
- 10 000 лева - за текущи нужди.

Данъчно облекчение ще се ползва само върху лихвите на 80 000 лева за покупка.

Съпрузите могат едновременно да ползват облекчението, но само за доходи от 2009 година

За доходите от 2009 година данъчното облекчение ще може да се ползва и от двамата съпрузи едновременно, в рамките на общите лихвени плащания по кредита за същата година, но от догодина облекчението ще може да се ползва само от единия съпруг, във връзка с приети изменения в законодателството . 

Облекчението се прилага под формата на намаляване на данъчните основи от доходите  на младите семейства с платените през годината лихви по кредита.

 Пример:

           1. Данъчна основа по чл.17
15 500лв.
           2. Размер на данъка без ползване на облекчение (ред 1 * 10%)
1 550 лв.
           3. Изплатени лихви през годината
8 000 лв.
          4. Данъчната основа след намаляване с лихви (ред 1 – ред 3)
7 500 лв.
          5. Дължим данък с ползване на облекчение( ред 4 *10%)
750 лв.
          Размер на облекчението за възстановяване/прихващане (ред 3 *10%)
800 лв.


Ако вноските по кредита за годината са по-голям размер от декларираните доходи,  ще може да получите пълно възстановяване на годишния данък. Но органите на НАП могат да стартират проверка как успявате да плащате по-висока месечна вноска от общия ви семеен месечен доход. 

Облекчението няма да бъде приложимо по отношение на доходи от дейност като ЕТ  и за доходите , облагани с патентен данък по  реда на Закона за местните данъци и такси (чл.22 от ЗДДФЛ „Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17”).

Ако само единият съпруг отговаря на възрастовите условия за ненавършени 35 години към датата на подписване на договора за кредит, това не лишава другия (навършилия 35 г.) от правото на облекчение и за неговия доход.

Какво да направим:

1. Да подготвим данъчната си декларация. Задължително трябва да  подадете годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ, във връзка с декларирането на обстоятелствата за ползване на облекченията.

2. В данъчната декларация се попълва и сумата на внесените лихви през годината.

Как да изчислим сумата на платените лихви през 2009 г.?

Облекчението ще се изчислява на база платените през годината лихви върху първите 100 000 лева от главницата - ако кредита е по-голям ползвате облекчение, докато  не погасите  100 000 лева от заема.

Единият вариант е да поискате официално удостоверение от банката, но то не е задължителен документ. Може да поискате погасителен план и приложете платежните нареждания за месечните вноски, или движение от банковата сметка, обслужваща кредита. Според закона погасителният план трябва задължително да бъде заверен от банката.

Не забравяйте да изчислите само лихвите по частта от кредита, който с цел покупка, ако има различни цели на кредита.

Да подготвим документите, които да приложим с ГДД:

• Акт за граждански брак:
• Справка за имотното състояние (Документът се издава от Агенцията по вписванията). Представя се за лицата, подписали договора за кредит – според указанията на ИД на НАП. Допълнителни проверки за притежавани жилищни имоти ще се извършват от органите на НАП в хода на разглеждане на документацията:
• Договор за ипотечен кредит:
• Заверен от банката погасителен план, в който са описани месечните вноски, както и размерите на главницата и лихвите по кредита:
• Документи, удостоверяващи направените през годината вноски. Това могат да бъдат: писмена справка, заверена от банката, или копия от платежните нареждания.

Процедура по възстановяване на сумите

Ако сумата, която НАП има да ви възстановява е до 500 лева, в рамките на 30 дни трябва да ви бъде преведена по посочена от вас сметка. Ако сумата за възстановяване е над 500 лева, ще трябва да посетите НАП да подпишете акт за прихващане или възстановяване. Ако имате неплатени дългове към републиканския бюджет, те ще бъдат прихванати от данъчното облекчение.

Цветанка Георгиева
Кредитланд - Българският кредитен посредник


последни в Коментари:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2024 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.