Факти, Анализи, Коментари
   26 Май 2024
 Коментари    Дискусия   
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
Промените по офертите на банковия и застрахователния пазар през месец август
2 Септември 2008
Общият белег е повишението на лихвите, тенденцията се запазва


Срочни депозити

Поведението на търговските банки, свързано с предлаганите от тях депозитни продукти, затвърди тенденцията от началото на годината към нарастване на лихвите по тях. Повишенията и този път засегнаха двете базови валути – лева и евро. За разлика обаче от предходните месеци, през август се наблюдава леко повишение и на лихвите в Британски лири (GBP), Щатски долари (USD) и Швейцарски франкове (CHF). В резултат на изгодните лихвени условия по предоставяните кредити в CHF, очакваме да се запази тенденцията, целяща привличане на средства в тази валута. Прогнозата естествено е краткосрочна и в голяма степен се определя от търсенето на заеми в посочената валута.

В същото време някои трезори предпочетоха да удължат срока на промоционалните условия, вместо да предприемат корекции в лихвите. Така например СиБанк удължи с два месеца срока на промоцията по активно рекламираният „Топ депозит”. Припомняме, че промоцията стартира в началото на м. юни. Тези, които не са имали възможността да се възползват от нея могат да го направят до 30.09.2008 г.

Друга банкова институция, която удължи срока на промоцията, поради големия интерес към тези срочни депозити, беше Първа Инвестиционна Банка. Банковата институция удължи промоционалният срок на депозитите  „Пенсия”, „Заплата”, Тримесечният депозит и „Едногодишният депозит” до 19.11.2008 г. Припомняме, че промоцията беше валидна за новооткрити депозити до 20.08.2008 г. Спестовните продукти са с различна срочност, но се предлагат в две валути – лева и евро.

Най-активна банкова институция през изминалият месец, по отношение на предприети от нея промени, свързани със срочните си депозити, се оказа Емпорики Банк. В рамките на един месец, институцията промени два пъти лихвените си проценти по стандартните си срочни депозити. Банката заложи на честото, но плавно повишаване на лихвите си на годишна база. Първата промяна беше осъществена в началото на месеца като засегна стандартните срочни депозити на банката в лева, евро и щатски долари. По-осезаемо обаче се оказа повторното повишение, като банката увеличи с 0,03 % депозитите в лева за срок от 1 и 3 месеца. Шестмесечният стандартен депозит в лева остана непроменен. В тази валута най-високо повишение беше отбелязано по депозитът със срок от 12 месеца, като за суми до 40 000 лв. от 6.05 % банката увеличи на 6.13 % лихвата си на годишна база. Относно срочните депозити в евро повишението засегна депозитите със същата срочност, както при левовите- 1 и 3 месеца. За сметка на това обаче банката понижи с 0,08 % лихвата по депозита със срок от 12 месеца. В щатски долари лихвите останаха непроменени за срок от 1 месец. Точно с 0,01 % се повишиха предоставяните от банката лихви със срок от 3 и с около 0,18 % за тези със срок от 6 месеца.

Друга банкова институция, която предприе корекции през изминалият месец по предоставяните лихви е Сосиете Женерал Експресбанк. Трезорът увеличи лихвеният процент по срочния си депозит „SG Прогрес”. За разлика обаче от горепосочените промени, тук бяха повишени единствено процентите по лихвената скала в евро. Размерът на средното увеличение на лихвите по периоди в тази валута беше с 0,53 %. Най-значително покачване се наблюдава за шестото шестмесечие от срока на депозита (от 8.00 % на 9.00 % на годишна база). „SG Прогрес” в лева и щатски долари останаха непроменени.

Не на последно място по реализирани промени през месец август, е ТБ Юнион Банк. Банката запази сегашните си лихвени условия по срочните си депозити, но въведе на пазара нов продукт, считано от 27.08.2008 г. Той се предлага в две разновидности – в лева и евро, и се казва „Сладък депозит”. Продуктът е със срочност от шест месеца, като предоставяната лихва на годишна база за депозит в лева е 7.70 %, а за този в евро 5.70 %. Този продукт е предназначен, както за граждани, така и за фирми, като лихвата се изплаща след изминаване на шестмесечния срок. Довнасяне на суми не се допуска, но затова пък банката предлага възможност за отпускане на потребителски кредит и овърдрафт.


Потребителски кредити

В унисон с лятното настроение през месец август и промените по офертите на банките за потребителските кредити бяха минимални.

Единствената банка, която си позволи да промени лихвения процент по потребителските  кредити беше ОББ. Промяната за съжаление беше в посока нагоре с 0.5 %. Освен в лихвеното равнище се наблюдава и промяна в таксите на банката: таксата за предсрочно погасяване се промени от 5 % на три месечния еквивалент на ГПР (Годишния процент на разходите) върху предварително погасената сума , а таксата за разглеждане на документите се покачи от 10 лв. на 20 лв.

Като благоприятно условие за клиентите може да се отбележи фактът, че максималната сума на потребителският кредит без поръчител с превод на работна заплата се увеличава от 10 000 лв. на 20 000 лв. Отново в посока нагоре от 1.25 % на 2.5 % се  променя и еднократната такса за усвояване/управление при потребителският кредит с превод на работна заплата, като се въвежда  такса в размер на 20 лв. за разглеждане на документите. Максималният срок на кредита се променя от 60 м. на 96 м., а максималната сума се увеличава от 8 000 лв. на 20 000 лв.

При потребителския кредит без превод на работна заплата се въвежда  изискване за 1 поръчител до 15 000 лв., при старо условие без поръчител до 10 000 лв.

Банка ДСК и УниКредит Булбанк също не останаха безучастни и намалиха размера на таксата за усвояване/управление на кредита, която се удържа в началото с 50 %, като новият размер става 1 % върху разрешения размер на кредита минимум 40 BGN /20 EUR. При УниКредит Булбанк отпада наказателната такса за предсрочно погасяване след 1-та година, ако кредитът се погасява със собствени средства.

Двете банки, които въведоха нови видове потребителски кредити през м. 08.2008 г. бяха УниКредит Булбанк и Пощенска банка.

УниКредит Булбанк пусна  нов вид потребителски кредит  - „Мини кредит”, при който разходите по заема се плащат еднократно в началото. Чрез авансовото плащане банката „застрахова” клиентите си срещу риск от увеличаването на лихвените равнища, поради влияния на международните или местните пазари. „Мини кредит” се отпуска в три разновидности – 1000, 2000 или 3000 лева като и трите възможни суми се отпускат за срок от една година. Характерното при този заем е, че всички такси и лихви по обслужването му се плащат еднократно при отпускане на заема.

Пощенска банка  въведе сред гамата си от потребителски кредити и  кредит „Желание”. Характерното при този револвиращ кредит е, че се начислява лихва само върху използваната част, като клиентът сам определя месечната вноска над минимално изискуемата.. Размерът на кредита варира от 1000 лв. до 20 000 лв. Кредитът е без поръчители с лихва в размер на 16.95 %.

След спокойният месец август може да се очаква една доста динамична есен по отношение на промени в параметрите на потребителските кредити в полза на кредитополучателите, имайки предвид наближаващия край на календарната година и острата конкуренция на банковия пазар.


Жилищни и ипотечни кредити


Изминалият месец август, освен с високите летни температури не се запомни с нещо съществено, поне в сферата на кредитирането. Едва няколко банки предприеха известни корекции по своите оферти. Една от тях е Банка Пиреос България. Банката взе решение вече да не предлага кредитът, който беше пуснала за своя юбилей. Така вече „Юбилеен кредит” вече не е сред гамата продукти на трезора. Банката също така е сред малкото предлагащи кредити в швейцарски франкове и в тази връзка беше една от промените. Тя оповести новият си базов лихвен процент за тази валута, който е малко завишен в сравнение с предходния месец. Промяна претърпява и другият популярен кредит на банката „Чудо”. Старите и новите клиенти имащи или възнамеряващи да кандидатстват за този продукт ще трябва вече да плащат около 0.50 процентни пункта по-висока лихва за кредитите в лева.

Друг трезор, който предприе стъпки към промяна беше УниКредит Булбанк. Новото е, че считано от 01.08.2008 има промяна в лихвените проценти по ипотечни и бизнес кредити - увеличение с 0.50 %.

В сходна посока са промените и при ОББ. Увеличават се лихвените нива за новоподадени молби по ипотечни кредити, считано от 06 август 2008 година. Увеличението е с 0.50 %, като включва и кредитите за чужди граждани. Считано от 08 август 2008 г. банката въвежда също така нови условия за жилищните заеми без доказване на доход. От тази дата тези кредити могат да бъдат използвани и да се кандидатства за тях само и единствено за закупуване на недвижим имот. Нови са също максималните размери на тези кредити и те зависят от населеното място. Вече максималната сума нe е 500 хил. лв., а 200 хил. лв. за градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора и 50 хил. лв. по-малко за останалите населени места. Отново населеното място оказва влияние за следващата промяна в условията по кредитите без доказан доход. Променя се изискването за процента на финансиране при  тези оферти от 80% на 70% за градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора и 60% за останалите населени места.

Интернешънал Асет Банк също не изостана от тенденциите и повиши своите лихви. Сега те са с 53 базисни пункта по-високи в лева и с 23 базисни пункта по-високи в евро.

СиБанк също предприе увеличаване на годишната лихва по предоставяните ипотечни заеми в лева и евро.  Банката премахна лихвената скала, в зависимост от срока на кредита,  като въведе 7.90 % за кредити в лева и 6.80 % за тези в евро. Увеличението на лихвеното равнище обаче беше съпроводено от увеличаване и на максималния срок на изплащане на задължението. Този срок от 30 г. стана на 35 години. Считано от 25 август банката въведе и нов ипотечен продукт, предоставян в евро и лева. Чрез него трезорът предоставя възможност на кредитоискателите, които не могат да докажат документално получаваните доходи, да бъдат финансирани. Целевото предназначение на кредита е за извършване на довършителни дейности, ремонт, подобрения, както и за рефинансиране на кредити от други банки.

В най-активната част от почивките видимо банките не бяха особено активни по отношение промени на условия по кредити. Тези, които ги промениха все пак, за жалост отново бяха в посока на поскъпване. Какво ли ще ни донесе новият работен цикъл от септември? С интерес ще проследим.

Застраховане – застраховки „Гражданска отговорност”

Промените на застрахователният пазар у нас през изминалият месец беше свързан отново със задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.

Една от компаниите, която прояви интензивност през месеца беше ЗАД „БУЛСТРАД”. Освен, че компанията промени свето име (от ЗПАД на ЗАД), тя увеличи и цената на застраховката „Гражданска отговорност”. Увеличението беше незначително и засегна, както автомобилите със Софийска регистрация, така и тези от Пловдив, Варна, Бургас и останалите населени места. За София средното увеличение е с около 6 лв. за Пловдив, Варна и Бургас то беше с около 9 лв. Въпреки това обаче най-високите цени на застраховката се отнасят за софийските автомобили. Така най-евтината застраховка е за леки автомобили с мощност до 1300 куб. см. и с регистрация различна от София, Пловдив, Варна и Бургас. Компанията увеличи по-осезаемо ( с около 15 лв.) цената на застраховката за товарни автомобили и влекачите.

Значително по-осезаемо беше предприетото увеличение на премията по задължителната застраховка от ЗД „Уника”. Компанията запази досегашните цени на застраховката за леки автомобили. Увеличението засегна единствено цените на товарните автомобили, влекачите и автобусите.

Екип на МОИТЕ ПАРИ
Българският Финансов Пътеводител
www.moitepari.bg


последни в Коментари:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ

Веселяк
02 Sep, 2008 | 17:13

Хм, не знам на кое да се зарадвам по-напред - на обема информация или на коментара. Не, че много ме интересува какво става из банките и разните ми застрахователи и други подобни структури, но щом някой си е дал зор да напише нещо за това, сигурно е полезно. Не съм специалист, не разбирам. Който разбира повече, той да каже дали е вярна информацията или не, дали е полезна или не. В края на краищата всеки си има глава на раменете, да мисли с нея, а не да я носи за украса (макар, че понякога тя и за това не става). При всички положения толкова и такава информация смляна и пусната на едно място, рядко се среща.

Сега и няколко думи за коментара.

Уважаеми господине, нямам нищо против Вас, но извинете за това, което ще кажа. Харесаха ми въпросите, които повдигате - за достъпното писане, за обяснения за кризата в САЩ и т.н. Сигурно ще решите, че защитавам авторите на текста, но щом отправяте критика, поне я напишете грамотно. Във всякакви форуми съм влизал и съм писал, но такава неграмотност не бях срещал. Елементарни правила за пунктуация и правопис не са спазени. Ама, айде, това настрана. Позачетох се из текста и не ми се стори чак толкова неразбираем. Вярно, има разни банкови неща, които така и не разбрах, но сигурно така трябва да се напишат. Прав сте за кризата в САЩ, ама като давате тези примери, дайте и причините това да се случи.

Не знам докога ще е тази психология някой друг да свърши цялата работа, но не и самите ние. Защо някой трябва да Ви казва кое е добро и кое лошо, вместо сам да помислите. Или може би сте потърпевш от цялата тази ситуация и МОИТЕ ПАРИ са подходящи да поемат всичко. Може и да не са читави и да са платени или каквото казвате ... не знам, който ги познава да споделя, на мен не ми пука.

Хайде, със здраве! Развеселихте ме! :)

Mутрев
02 Sep, 2008 | 12:26

Скъпи ми...Екип на МОИТЕ ПАРИ
Българският Финансов Пътеводител
www.moitepari.bg

.......... Това че вече не си пишете имената не ви спустява презрението на "читателите"

Щото.... информасиите за които ви плащат да публикувате тук....можем да ги научим и в банката като си търсим кредит!!

Което е нужно да обясните ( а май сте и длъжни) е..... на разбираем за неспесиалистите език да разкажете колко е жестока кризата по света !!!

Човеколюбиво е и да предупредите подлъгващите се от ВАС люде.... че ...САМО В ЩАТИТЕ НАПРИМЕР в последните една-две години ПОВЕЧЕ ОТ 2 МИЛИОНА закупени с КРЕДИТИ къщи и апартаменти ...БЯХА КОНФИСКУВАНИ за неплатени кредити...


и достойни работещи хора БЯХА ПРЕВЪРНАТИ В КЛОШАРИ !!! (няма да броим тука самоубилите се.... убилите десата и близките си от отчаяние)

Вие сте гадни ..... паяси-хищниси" !!!


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2024 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.