Факти, Анализи, Коментари
   24 Юни 2018
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
Q U I Z


Изх. № 910033 – 7/18.06.2003 г.


П О К А Н А      “Български пощи” - ЕАД - София /ТП “Български пощи” - Пловдив, пл. “Централен” № 1, лице за контакти: Борис Ангелов - началник РПС Пловдив, тел. 032/267-210, на основание чл. 11 от Наредбата за възлагане на обществени поръчки, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 2; чл. 4, ал. 2 от ЗОП, Заповед № 94/18.06.2003 г. на директор ТПБП - Пловдив, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на дърва за отопление, кани всички заинтересовани кандидати да участват в процедурата, при следните условия:

     1. Предмет на поръчката: доставка на дърва за отопление в пощенските станции на територията на Пловдивска област - 176 м3 широколистни и 100 м3 чамови (за подпалки) по списък.

     2. Правно и фактическо основание за провеждане на поръчката: чл. 7, ал. 1, т. 2 от наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, Решение на Съвета на директорите на БП - ЕАД и заповед № 94/18.06.2003 г. на директор ТПБП - Пловдив.

     3. Вид на процедурата: ограничен конкурс.

     4. Ограничения при изпълнение на поръчката: доставка да се извършва в работни дни, след предварително уведомяване на съответната пощенска станция. Доставката да не се превъзлага.

     5. Квалификационни изисквания към кандитатите:
        - да притежават опит при доставката на дърва за отопление;
        - да притежават транспорт за доставка;
        - да представят сертификат за качество на дървата.

     6. Изисквания за качество: дървата за отопление да бъдат 176 м3 широколистни и 100 м3 чамови (за подпалки) и да отговарят на техническите изисквания - приложение № 2 към документацията.

     7. Предлагана цена: посочва се единична цена на м3 (без ДДС) и обща стойност (без ДДС) отделно за широколистните и отделно за чамовите дърва, както и обща стойност за цялото количество за доставка (без ДДС). В цената задължително да бъдат включени транспортните разходи.

     8. Начин на плащане на предлаганата цена: по банков път, след представяне на приемо-предавателни протоколи в 3-дневен срок.

     9. Срок за валидност на предложенията: 60 календарни дни, считано от датата на отваряне на предложенията от комисията за провеждане на процедурата.

     10. Вид и размер на гаранцията за участие: парична сума в размер на 180 (сто и осемдесет) лева.

     11. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора: парична сума в размер на 10 % от общата стойност на договора.

     12. Критерии за оценка на предложенията и тежестта им в крайната комплексна оценка:

        Оценяване и класиране на предложенията

        1. Предложенията, допуснати до участие в процедурата, се оценяват от комисията при отчитане на посочените в таблицата критерии и тежестта им, на база комплексна оценка по посочените критерии и тяхната тежест.

        2. Критерии за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в крайната комплексна оценка:

          - Цена за изпълнение на поръчката - тежест на критерия - 80 %

          - Срок за изпълнение на поръчката - тежест на критерия - 20 %

        3. Методика за определяне на комплексната оценка на предложенията:

Критерии за оценка на предложенията Тежест на критериите в % [Ai] Присъден брой точки [Bi]
К1 - предложена цена за изпълнение на поръчката 80 Cmin Cn * 100
К2 - срок за изпълнение на поръчката 20 Cmin Cn * 100


        Класиране на предложенията

          За всеки критерий се дават от 0 до 100 точки по следната формула:

          Кi = Ai *Bi

          Cn - предложение на оценявания кандидат

          Cmin - минимално предложение

        Класирането на предложенията ще се извърши на база комплексен коефициент, получен като сбор от стойността на коефициенти от К1 до К2 (К комплексно = К1 + К2).

        На първо място се класира икономически най-изгодното предложение и съответно кандидатът, получил най-висок К комплексно.

        Максималната комплексна оценка е 100 точки.

     13. Документацията за участие в процедурата е в размер на 36 лв. (тридесет и шест) и се получава в 10 (десет) - дневен срок от датата на изпращане на поканите, след заплащането й в касата на ТПБП - Пловдив, пл. “Централен” № 1, стая 109 А.

     14. Предложенията за участие в процедурата да се подават в дванадесет-дневен срок от датата на изпращане на поканите до 16,00 часа, в деловодството на ТПБП - Пловдив, пл. “Централен” № 1, стая 109 А.

     15. Отварянето и разглеждането на предложенията за участие в процедурата да се извърши на следващия работен ден след изтичане на срока за подаване на предложенията, посочен в т. 14 от 14,00 часа, в сградата на ТПБП - Пловдив, пл. “Централен” № 1, стая 108.

     16. При възникване на необходимост възложителят си запазва правото да възложи допълнителна обществена поръчка по реда на чл. 16, т. 3 или т. 4 от ЗОП

Директор: инж. Р. Танев


последни в :

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ

Роза Нотова
20 Aug, 2009 | 15:14

Уважаеми господа,възмутена съм от флегматичното обслужване в паричен салон днес-20.08.09 от 14 до 15 часа в пощенски клон №3 в квартал" Кършияка".Дамата която ме обслужваше едва се справя с компютъра и като натиска за една буква с единия пръст на едната ръка и после за следващата буква с другата ръка та в този порядък и след приказки с колежката и за един запис отиват 20 минути. Да ама се натрупва опашка и за всеки запис по 20 минути та аз за услугата почаках 60 минути.Попитах я за имейл адрес на пощата и тя след минута размисъл и консултация с колежката ми отговори-аа ние такова нямаме.Предлагам ви за тази работа да назначите грамотен човек с добра компютърна грамотност, а тази дама трябва много да наваксва с компютъра.


  П Р Е Д С Т А В Я М Е  В И
  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
Copyright © 2002-2018г. Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително