Факти, Анализи, Коментари
   28 Януари 2023
 Коментари    Дискусия   
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
Отлив на чужди инвестиции от България
18 Май 2010
Преките инвестиции в страната за януари – март 2010 г. намаляват с 21.9 млн. евро

По предварителни данни преките инвестиции в страната за януари – март 2010 г. намаляват с 21.9 млн. евро (0.1% от БВП), при увеличение от 926 млн. евро (2.7% от БВП) за януари – март 2009 г., съобщават от БНБ.

Привлеченият през януари – март 2010 г. Дялов капитал възлиза на 116.2 млн. евро. Той е по-нисък с 367.5 млн. евро от дяловия капитал, привлечен през същия период на 2009 г. (483.7 млн. евро). Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са в размер на 42.7 млн. евро, при 133 млн. евро за януари – март 2009 г.

За януари – март 2010 г. нетният Друг капитал е отрицателен, в размер на 205.9 млн. евро, при положителен в размер на 344.8 млн. евро за януари – март 2009 г. В съответствие с предварителните данни отрицателният поток по вътрешнофирмените кредити се дължи основно: първо, на по-ниски нива на получени вътрешнофирмени кредити в сравнение с предходни години, с изключение на револвиращите кредити и второ, на изплащания по вътрешнофирмени кредити в съответствие с погасителните планове на предприятията.

По предварителни данни Реинвестираната печалба за януари – март 2010 г. се оценява на 67.8 млн. евро при 97.5 млн. евро за същия период на 2009 г.

По държави, най-големите нетни преки инвестиции в страната за периода януари – март 2010 г. са на Холандия (512.3 млн. евро), Гърция (37.5 млн. евро) и Унгария (25.6 млн. евро). Към Австрия и Германия нетните плащания са в размер съответно на 399.9 млн. евро и 164 млн. евро. По-големите нетни постъпления от Холандия и съответно нетни плащания към Австрия и Германия се дължат основно на обичайни движения по револвиращи вътрешнофирмени кредити.

По отраслова структура най-много инвестиции за периода януари – март 2010 г. са привлечени в отрасъла Транспорт, складиране и съобщения (99.2 млн. евро) и Операции с недвижими имоти (51 млн. евро). Най-големите нетни плащания за отчетния период са в отраслите Преработваща промишленост (160.6 млн. евро) и Търговия, ремонт и техническо обслужване (103.1 млн. евро).

По предварителни данни Преките инвестиции в чужбина за януари – март 2010 г. се увеличават с 19.3 млн. евро, при увеличение в размер на 21.7 млн. евро за януари – март 2009 г.


последни в Коментари:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2023 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.