Факти, Анализи, Коментари
   30 Януари 2023
 Коментари    Дискусия   
За нас  •  Контакти  •  Реклама   
С П Р А В О Ч Н И К
Доходът от депозити продължава да намалява
15 Май 2010
Кредитите – потребителски и ипотечни, поевтиняват с бавни темпове

За пореден месец депозитите стремително намаляват доходността. Лихвите, които предлагат банките за спестяванията ни намаляват също толкова стремително, колкото растяха в началото на кризата. В сравнение с началото на кризата лихвите по депозити сега са с поне 2, а дори и повече процентни пункта в някои случаи по-ниски.

Не такава е тенденцията при кредитите – потребителски и ипотечни. Въпреки, че те също поевтиняват, темповете, с които се реализира това са значително по-ниски. Независимо, че процесите текат по-плавно и по-предпазливо, посоката е ясно очертана. При благоприятни пазарни условия съществува известен потенциал тенденцията да се усили, но това ще стане видимо вече в началото на лятото. Надяваме се тогава да станем свидетели на нова вълна на понижения на лихви и такси по заемите

Срочни депозити

Съвсем не на шега в първия ден на месец април банките показаха висока активност по отношение на промени по срочни депозити. Това се дължеше главно на факта, че 31.03.2010 г. се оказа дата, на която изтичат голям брой промоционални кампании по тези продукти. И този път банките не обърнаха посоката на движение, като отново станахме свидетели на понижаване на предлаганите от тях годишни лихви по депозити. След тези понижения средната годишна лихва по шестмесечен депозит в BGN стана 4.73% и 4.59% в EUR. Така според новите лихвени условия на банките влагайки 10 000 BGN за срок от 6 месеца при зададената средна лихва за пазара бихме могли да получим лихви от 236.25 BGN. В същото време при депозит в размер на 5000 EUR при средна лихва за пазара бихме получили 114.72 EUR. Посочените лихви са средни стойности за съответния срок и могат да се срещнат както по-неизгодни, така и по-добри предложения.

МКБ Юнионбанк коригира голяма част от предложенията си, като коригираните депозити бяха 6 на брой. И този път корекциите бяха изразени в намаляване на предлаганите годишни лихви. Понижението на лихвата по „Супер авансов депозит” беше с 0.50 п.п. за депозити в BGN и с 0.25 п.п. за тези в EUR. „Сладките” депозити на трезора също бяха коригирани. При тримесечния „Сладък депозит” в BGN лихвата спадна с 0.50 п.п. а в EUR – с 0.60 п.п. Депозитът в щатска валута беше понижен единствено за срок от 12 месеца – с около 0.25 п.п. Стандартните срочни депозити на банката запазиха лихвените си равнища в BGN. При тези в EUR обаче лихвите спадна с около 0.50 п.п. , а за 9 и 12 месеца – с около 0.25 п.п. Най-новият депозит на трезора „Отличен 6” понижи стойностите си за срок от 3,4 и 6 месеца, като корекцията беше в границата между 0.25 п.п. и 0.50 п.п. В EUR понижението засегна същите срочности, но се оказа по-чувствително – между 0.50 п.п – 0.75 п.п.

Една от най-активните банки през изминалия месец беше ПИБ. След като на 31.03.2010 г. изтече крайния срок на промоцията по шестмесечния депозит „Super G – Сезон 2009-2010”, „Заплата”, „Пенсия” и „Четири сезона”, трезора прие нови условия по част от тези предложения. Депозит „Super G – Сезон 2009-2010” се оказа с преустановено предлагане. На негово място обаче беше въведен нов шестмесечен депозит „Пролет”. Годишната лихва при новото предложение при неговото въвеждане беше 7.85% годишно за депозити в BGN и EUR, а USD 5.30%. Депозитите „Заплата”, „Пенсия” и „Четири сезона” продължиха да се предлагат с непроменени лихвени условия. В средата на изминалия месец трезора понижи лихвените си условия по следните депозити: депозит „Пролет”, „Супер депозит”, „Пенсия”, „Заплата”, „Четири сезона” и „Свободен депозит”. Годишните лихви по депозит „Пролет”, „Супер депозит” и „Пенсия” бяха понижени с 0.30 п.п. Депозитите „Пенсия” и „Четири сезона” бяха намалени съответно с 0.20 п.п. и 0.25 п.п. При „Свободен депозит” средното понижение на лихвата беше между 0.18 и 0.20 п.п.

В сила от първия ден на изминалия месец Societe Generale Експресбанк понижи годишните лихви по промоционалния си депозит „SG Гарант”. За всички срокове от 1, 3, 6, 9 и 12 месеца лихвата се понижи с 0.50 п.п. в BGN и EUR. По промоционалното предложение беше премахнат крайния срок на предлагане.

В същият ден от изминалия месец Емпорики банк също понижи предлаганите лихви по срочните си депозити. След тази промяна стандартните срочни депозити и депозит „Постоянство” се понижиха с около 0.70 п.п. за всички валути – BGN, EUR и USD. Понижението при срочният „Актив” се оказа по-малко, като лихвите бяха коригирани с около 0.50 п.п. При нарастващият депозит „Развитие” за 1, 2, 3 и 4-я месец лихвите се понижиха с около 0.80 п.п. , а за последния месец от срока на депозита – с около 0.20 п.п.

УниКредит Булбанк преустанови предлагането на депозит „Девет  месеца и половина”. Успоредно с това трезора предприе нова промоционална кампания по стандартните си срочни депозити в EUR за срок от 12 месеца. Промоционалната надбавка е в размер на 1% над стандартната лихва, като тя се прилага за депозити в размер над 75 000 EUR. Промоцията е валидна за новооткрити депозити до 30.04.2010 г.

След като на 31.03.2010 г. изтече срока на промоцията по тримесечните стандартни срочни депозити в BGN и EUR на ПроКредит банк, считано от 01.04.2010 г. трезора преустанови промоцията по тези предложения в този й вид. Вследствие на това бяха върнати стандартните лихвени условия по тези депозити. Надбавката над стандартната лихва в размер на 0.50 п.п. обаче беше запазена. Тя се прилага за 3, 6 и 12 - месечни депозити в BGN. Успоредно с това банката удължи промоционалния срок по депозит „ПроВлог”, като запази лихвените условия непроменени. Коригираните промоционални предложения на банката са валидни за новооткрити депозити до 31.05.2010 г.

В началото на изминалия месец Юробанк И Еф Джи удължи срока на промоционалната си кампания по стандартните си срочни депозити в BGN, EUR и USD. Предложенията за срок от 3, 6 и 12 месеца продължиха да се предлагат с непроменени лихви и бяха валидни за депозити, открити до 16.04.2010 г. След тази дата трезора отново не коригира лихвите и удължи крайния срок до 15.05.2010 г. Към края на изминалия месеца банката промени нарастващия си депозит „Активни пари”. Този депозит вече може да бъде сключван и за срок от 12 месеца (освен досегашните 6 месеца). Според подобрените лихвени условия по новия депозит лихвата на годишна база в BGN достига до 12.00% за последния лихвен период, а в EUR и USD тя нараства съответно на 9.00% и 7.00%.

На 01.04.2010 г. Инвестбанк промени лихвата по шестмесечния си депозит „Екстра Плюс”. В BGN и  EUR промоционалното предложение се понижи с 0.25 п.п. (от 8.75% на 8.50%). За срок от 3 месеца обаче лихвите запазиха равнищата си. Предложението е валидно за депозити, открити до 30.06.2010 г.

Банка ДСК също промени Лихвения си бюлетин за физически лица в първия ден на изминалия месец. Депозит „Ритъм” в EUR се оказа с 0.20 п.п. по-ниски лихви за първия шестмесечен лихвен период. При депозит „Аванс” за срок от 3 месеца в BGN годишната лихва се понижи с 0.50 п.п. а промоцията в EUR за този срок се оказа с преустановено предлагане. При промоционалните  предложения по стандартните срочни депозити на банката лихвата в BGN беше понижена с 0.50 п.п. при тримесечния депозит. В EUR и тук отпадна промоцията по тримесечния депозит. Депозит „Палитра” също се оказа с понижени лихви, като корекциите в BGN бяха между 0.35 и 0.50 п.п. Депозитът в EUR се оказа по-чувствително коригиран, като за втория и третия лихвен период лихвите се понижиха съответно с 0.60 п.п. и 1.2 п.п.

ОББ последва останалите банки и също намали предлаганите лихви по промоционалните си депозитни предложения. Шестмесечният депозит „Премия” продължи да се предлага с по-ниски годишни лихви, като понижението беше с 1.00 п.п. в BGN и EUR. Тримесечните стандартни срочни депозити на банката се оказа с 0.50 п.п. по-ниски лихви. Новите условия на банката са валидни за депозити, открити до 30.04.2010 г.

В средата  на изминалия месец Райфайзенбанк понижи предоставяните годишни лихви по промоционалните си стандартни срочни депозити. За срок от 6 и 12 месеца лихвите се понижиха с 0.20 п.п. в BGN и EUR. Срокът на тази промоция се оказа само седмица и в края на месеца трезора отново предприе корекции. Трезорът премахна промоцията по едногодишния си стандартен срочен депозит в EUR, вследствие на което бяха възвърнати стандартните лихвени условия за този срок. По останалите промоционални предложения лихвите останаха непроменени, като новия срок на промоцията е 14.05.2010 г. Депозит „3+3” също беше коригиран, вследствие на което лихвата се понижи с около 0.75 п.п. и 1.25 п.п. за първия и втория лихвен период. В EUR пък за първите 3 месеца понижението беше с 0.50 п.п. и 1.00 п.п. за останалия срок.

В края на месец април СИБанк понижи лихвите по срочните си депозити. Депозит „Елит” в BGN и щатска валута беше понижен с около 1.00 п.п., а този в EUR с около 0.50 п.п. Краткосрочният „1+2+3” в BGN беше най-осезаемо коригиран за 2-я тримесечен срок – с 1.10 п.п. В останалите валути пък това се забеляза за първия едномесечен срок, където лихвата се понижи с около 0.60 п.п. Безспорно най-високо се оказа понижението на лихвата по „Растящ депозит” за последния 12 –ти едномесечен лихвен период. В BGN за този срок лихвата се понижи с 4.00 п.п. (от 12% на 8%), а в EUR и USD съответно с 2.00 и 3.00 п.п. Успоредно с това промоционалните срочни депозити на банката в трите валути преустановиха предлагането си.

Потребителски кредити

За жалост месец април се оказа вторият пореден месец, през който не се случи нищо, което да промени пазара по отношение на потребителските заеми. Динамиката беше ниска и това е видно от поведението на банките.

В началото на април станаха известни новите такси за проучване и за усвояване на Общинска банка. Таксата за проучване вече е 20 лв. (10 лв. стар размер) за суми до 1000 лв. и 0.1%, минимум 50 лв. (20 лв. стар размер), максимум 500 лв. (150 лв. стар размер). Въвежда се и 3% такса за усвояване на кредита.

С ново предложение на пазара излезе ЦКБ. Със своя кредит „Днес” банката предлага продукт с лихва започваща от 9.95% и бонус кредитна карта.

Жилищни и ипотечни кредити

Макар и само 4 на брой банките показаха определена активност в сегмента на жилищното финансиране. Новостите, които те предложиха на своите бъдещи и настоящи клиенти бяха в унисон на очерталата се вече тенденция на подобрение на условията по заемите.

Още в началото на месеца ПИБ подобри своите предложения, като понижи чувствително своите лихвени проценти. С въведените промени 7.80% е вече цената на заем в евро за клиентите на банката, които получават доходите си по разплащателна сметка с дебитна карта към нея, ползват кредитна карта с лимит минимум 1000 евро, с включен абонамент за авторизации чрез SMS известяване и са регистрирани за комунални плащания за поне една битова сметка.

С един процент повече – 8.80%, e лихвеният процент за кредитополучателите, които не получават доходите си по сметка в банката, но имат открита разплащателна сметка с дебитна карта и кредитна карта с минимален лимит от 1000 евро.

Желаещите да получат ипотечен кредит, които имат разплащателна сметка с дебитна карта и ползват кредитна карта с 1000 евро лимит и имат допълнителни доходи над осигурителния си доход, могат да се възползват от предложението при лихвен процент от 11.60%.

За да отговори на изискванията, нетният месечен доход на желаещия кредитополучател трябва да покрива 1,5 пъти месечната вноска по кредита – т.е. минимум 400 лв.+ размера на месечната вноска. За сравнение – досега размерът на нетния месечен доход беше 2 пъти месечната вноска. Ако някое от допълнителните условия не е изпълнено, лихвеният процент се завишава с 1 % за съответната програма.

През април Райфайзенбанк също въведе някои промени. Те, обаче, не бяха свързани с лихвите, а с една такса – тази за обслужване на разплащателна сметка. Таксата по заемите на банката, които се отпускат при ползване на пакет „Разплащателна сметка” вече е 3.20 лв. и 3.80 лв. за  пакет „Разплащателна сметка +”, който включва и еврова разплащателна сметка.

С промени по своите такси беше и Общинска банка. Предвид факта, че от банката прилагат еднакъв подход при определянето им както при ипотечни, така и при потребителски кредити, то и корекциите бяха в идентична посока. Таксата за проучване вече е 20 лв. (10 лв. стар размер) за суми до 1000 лв. и 0.1%, минимум 50 лв. (20 лв. стар размер), максимум 500 лв. (150 лв. стар размер). Въвежда се и 3% такса за усвояване на кредита.

С нови предложения зарадваха своите клиенти СИБанк. Предложението беше нови, по-ниски лихви от досегашните по програма „Реалност”, особено за случите, когато работната заплата се превежда по сметка в банката. Също така годишната такса за управление е намалена от 0.70% на 0.50%. Наред с тези промени кредиторът предложи продукт по новата си програма - „Моят дом”. Акцентът на продукта е атрактивната лихва за първата година от срока на заема. Кредитът се предлага при следните лихвени условия:
За заеми в евро:
• 5.25% за първата година и 7.75% за остатъчния срок - (отстъпка 0.5 пункта при превод на РЗ + пакет „Динамика” + ел. банкиране);
• 5.25% за първата година и 8.25% за остатъчния срок - при превод на РЗ – за заеми в евро
За заеми в лева:
• 6.75% за първата година и 8.90% за остатъчния срок (отстъпка 0.5 пункта при превод на РЗ + пакет „Динамика” + ел. банкиране);
• 6.75% за първата година и 9.40% за остатъчния срок - с превод на РЗ;
• 6.75% за първата година и 9.90% за остатъчния срок - без превод на РЗ

Статистика „Лоши кредити”

Вид кредит

Валута
Месечен ръст
BGN
EUR
Друга валута
ОБЩО
Потребителски кредит
14.40%
12.50%
16.40%
14.15%
4.15%
Жилищен / Ипотечен
13.00%
11.00%
19.40%
12.05%
3.51%
Банкова система
14.72%
11.28%
7.16%
12.58%
2.90%
Изт.: БНБ и изчисления на МОИТЕ ПАРИ. Данните са към 31.03.2010 г.

Застраховка „Гражданска отговорност”

На 01.04.2010 г. Бул Инс промени Тарифата по задължителната застраховка, като чрез тези промени цената на застраховката се повиши. Повишението засегна преди всичко МПС с регистрация „С” или „СА”, за които годишната премия се повиши с около 25 лв. За останалите градове завишението беше с около 20 лв.

Няколко дни по-късно влезе в сила нова Тарифа по задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на Дженерали. Промените се изразяват в това, че за физически лица в група над 29 години, 3-ти регион, притежаващи леки автомобили до 1600 куб. см. базовата премия беше увеличена от 128 лв. на 142 лв. Останалите условия по Тарифата се запазиха.

www.moitepari.bg


последни в Коментари:

ВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
ДОБАВИ МНЕНИЕ


  Т Е М А  Н А  Д Е Н Я
  А К Ц Е Н Т И
Партньори:
© Copyright 2002-2023 Всички права запазени. При използване на информация от сайта позоваването с активен линк е задължително.